BAC 2007: Comunicat de presa

Preciz?ri cu privire la subiectele pentru proba scris? de Limba ?i literatura român? din cadrul examenului de Bacalaureat 2007

01.07.2007

Subiectele cuprinse în varianta cu num?rul 78, extras? în data de 29 iunie 2007, ora 9.00, de Comisia Na?ional? de Bacalaureat pentru proba scris? de Limba ?i literatura român? corespund integral tematicii din programa aferent? examenului din acest an.
Varianta 78 este una dintre cele 100 elaborate pentru aceast? disciplin? de Centrul Na?ional pentru Curriculum ?i Evaluare, fiind publicat? pe site-ul http://subiecte20007.edu.ro/ înc? din 15 ianuarie 2007. MECT a supus dezbaterii publice toate variantele de subiecte cu scopul de a asigura transparen?a decizional? ?i de a le revizui, în func?ie de opiniile critice ale elevilor, p?rin?ilor ?i cadrelor didactice.

Forma final? a variantei 78 de la proba scris? de Limba ?i literatura român? a fost publicat? pe site începând cu data de 19 februarie 2007, neexistând nici un fel de obiec?ii din partea celor îndrept??i?i s? formuleze contesta?ii sau propuneri. Apreciem c? una din posibilele motiva?ii pentru aceast? lips? de reac?ie este tocmai faptul c? subiectele din structura variantei sunt corect formulate ?i se reg?sesc în programa de examen. Nemul?umirile în leg?tur? cu varianta 78 au fost exprimate dup? sus?inerea probei ?i vizeaz? gradul de dificultate pentru subiectul de la punctul 3.

Conform strategiei de elaborare a subiectelor, în orice variant? cerin?ele formulate la punctul 3 au rol de departajare. Tratarea acestora, în acord cu solicit?rile, permite reflectarea diferen?elor între elevi în ceea ce prive?te preg?tirea la disciplin? ?i competen?ele dobândite.

Rezolvarea subiectului al III-lea al variantei 78 viza capacitatea candida?ilor de a elabora un eseu argumentativ în care s? fie prezentat imaginarul poetic tradi?ionalist dintr-o poezie studiat?, pornind de la un text al criticului Nicolae Manolescu. Interpretarea textului nu reprezenta o cerin?? în sine. Potrivit autorilor, la sfâr?itul liceului elevul este sau ar trebui s? fie capabil s? identifice ideea de baz? a unei afirma?ii critice. Subiectul d?dea posibilitatea oric?rui elev ca, în func?ie de ceea ce a studiat la clas? cu profesorul sau din manual s? reflecte, la alegere, o formul? poetic? a tradi?ionalismului.
Subiectul al III-ea este cotat cu 30 de puncte, din care 16 puncte pentru con?inut (formularea tezei sau a unui punct de vedere, argumentarea lui) ?i 14 puncte pentru redactarea eseului (organizarea ideilor, utilizarea limbii literare, abilit??i de analiz? ?i interpretare, ortografie, punctua?ie etc.). Pe baza baremului, profesorul evaluator are posibilitatea s? identifice ceea ce ?tie ?i poate elevul.
Curriculumul pentru disciplina Limba ?i literatura român? pune accent pe latura formativ? a înv???rii ?i este centrat pe achizi?ia competen?elor precizate în programa de Bacalaureat. Conform acesteia, manualul ?colar este doar unul din suporturile didactice utilizate de profesori ?i elevi în procesul de predare-înv??are, con?inutul fiind valorificat în func?ie de specifica?iile din programa de Bacalaureat ?i din programa ?colar? corespunz?toare.

Cele 100 de variante elaborate pentru diferitele discipline acoper? toat? materia de examen. Prin urmare, indiferent de preferin?e, pentru a promova candida?ii sunt obliga?i s? parcurg? întreaga programa de examen.

Biroul de Pres?

De profesie fotograf full time, imi place la nebunie sa calatoresc si sa fotografiez.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!